30 Jan
30Jan

El Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es va dirigir a les entitats esportives el passat divendres, mitjançant un correu electrònic, per comunicar els darrers canvis en el protocol en les mesures de restricció per la pandèmia de la Covid-19, en referència a les instal·lacions esportives colomenques. 

A partir d’aquesta informació, els clubs usuaris de les pistes municipals haurien de complir taxativament aquesta normativa, i no contradir aquestes indicacions, ja no només per acatar les indicacions del propietari de les instal·lacions esportives de la ciutat, sino per col·laborar activament amb la contenció del virus de la Covid-19 i protegir als components i familiars i acompanyants dels seus clubs. La pandèmia no s’ha acabat encara, i l’esport, i el basquetbol en especial, ha de ser clau per ajudar a fer-la arribar a la seva fi.

Aquest es el comunicat íntegre del Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:

Us informem de les mesures de restricció per a la contenció del COVID-19 

Aquestes seran valides fins el proper 3 de febrer de 2022

Àmbit esportiu,  Instal·lacions i equipaments esportius

. 100% aforament

 • S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats.
 • En les activitats esportives en interiors és obligatori l'ús de mascareta (excepte a les piscines).
 • En el cas de curses i activitats exteriors, la sortida ha de ser esglaonada per mantenir la distància i caldrà dur la mascareta sempre que no s’estigui fent l’activitat.
 • En els vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional. 

· Competicions esportives

 • En espais tancats s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions i es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades.
 • Instal·lacions amb aforament de més de 10.000 persones:
  • Si són a l'aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors.
  • Si són en espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors.
  • A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i sortida i als banys. L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.
  • L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients preassignats.

S'ha de portar la mascareta en tot moment dins la instal·lació

Captura:  Ajuntament de Santa Coloma

Amb aquest correu, el Departament d’Esports de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha acompanyat l’anunci corresponent al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) amb el número 8593 en data 27 de gener de 2022, d’on extraiem  el punt 3.7 que relaciona l’esport amb les noves mesures adoptades:

3.7 Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats 

1. A les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris, circs amb carpa i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, els assistents han d'estar asseguts. 

"A partir d’aquesta informació, els clubs usuaris de les pistes municipals haurien de complir taxativament aquesta normativa, i no contradir aquestes indicacions, ja no només per acatar les indicacions del propietari de les instal·lacions esportives de la ciutat, sino per col·laborar activament amb la contenció del virus de la Covid-19 i protegir als components i familiars i acompanyants dels seus clubs. La pandèmia no s’ha acabat encara, i l’esport, i el basquetbol en especial, ha de ser clau per ajudar a fer-la arribar a la seva fi"

Els equipaments culturals amb espais propis de restauració han d'aplicar a aquestes àrees les condicions d'exercici de l'activitat establertes a l'apartat 3.9. 

Cal garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

Quan en el desenvolupament d'aquestes activitats es puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2 i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1. 

2. A les instal·lacions i els equipaments esportius s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. 

Es recomana fer les activitats grupals a l'exterior sempre que sigui possible. 

A les activitats esportives en interiors és obligatori l'ús de mascareta. 

En la realització de curses i activitats exteriors s'ha de garantir la sortida esglaonada per mantenir la distància de seguretat i portar la màscara posada quan no s'estigui realitzant l'activitat. 

Als vestidors s'ha de garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució. 

Si en aquestes instal·lacions i equipaments es presten serveis de restauració, aquests s’han de desenvolupar subjectes a les condicions d’exercici de l’activitat establertes a l’apartat 3.9. 

S'ha de donar compliment a les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, sens perjudici del que estableix el darrer paràgraf de l'epígraf 2 de l'apartat 2.1. 

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i els equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional. 

3. Les competicions esportives a Catalunya s’han de desenvolupar d’acord amb les condicions següents: 

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats, s'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, si bé es recomana el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades indicades a l'annex 2. 

Així mateix, s'ha de garantir el compliment de les mesures organitzatives de control d'aglomeracions indicades a l'annex 1. 

b) En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones, si són a l'aire lliure, fins a un màxim sectoritzat en grups de 10.000 persones per sector i amb un mínim de tres sectors, i, si són a espais tancats, fins a un màxim sectoritzat en grups de 5.000 persones per sector i amb un mínim de dos sectors. 

A cada espai sectoritzat s'ha de garantir el control de fluxos d'accés i de sortida i als banys. 

L'accés del públic, preferentment abonat i local, ha de ser amb seients pro assignats. 

El servei de restauració ha de ser coincident amb els espais sectoritzats establerts i pel públic assignat a cada sector respectiu. Fora de l'àmbit del servei de restauració es permet el consum de begudes, però no d'aliments. 

c) En els supòsits previstos a les lletres anteriors d'aquest apartat s'han de complir els requisits següents: 

- Els assistents han de portar la màscara en tot moment dins de la instal·lació. S'ha de reforçar la vigilància i difusió del compliment de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta durant l'esdeveniment (inclòs a les àrees de serveis, a les entrades i a les sortides). 

- S'han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions a les cruïlles o punts de més afluència en compliment del que s'estableix a l'annex 1. 

d) En allò que no preveu aquesta Resolució, i sempre que no la contradiguin, l'organització de la disposició de públic en esdeveniments esportius s'ha de fer d'acord amb els paràmetres previstos al Pla d'acció per a l'esconfinament esportiu de Catalunya i sempre amb seient pro assignat. 

e) Si en aquestes instal·lacions i aquests equipaments es presten serveis de restauració, aquests s’han de desenvolupar subjectes a les condicions d’exercici de l’activitat establertes a l’apartat 3.9.

Comentaris
* El correu electrònic no es publicarà al lloc web.