Comunicat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet respecte a la pràctica esportiva actual

Publicat 22 de setembre de 2020. 10.14 hores. -Webmaster-.


L’Ajuntament de Santa Coloma, mitjançant el seu Departament d’Esports, ha dirigit aquest comunicat als clubs esportius de la ciutat en relació a les mesures de prevenció del contagi de la Covid-19 a les instal·lacions esportives:


• Responsabilitats de les entitats:


o Tenir una persona referent de l’entitat per coordinar i difondre les mesures prevenció contagi Covid-19 a tothom de l’entitat.


o Tenir un protocol propi, encara que sigui senzill, que indiqui com actuar en les vostres activitats (entrades, sortides, desenvolupament de l’activitat, etc.)


o Fer signar una declaració responsable als i les practicants de la vostra entitat, en el cas de menors d’edat signada per les mares, els pares o tutor/es.


o Seguir les normatives i protocols. En el cas de les recomanacions, vosaltres podeu ser més restrictius i limitar més el tipus de pràctica, la utilització d’espais, etc.


o Tenir signada i lliurada a l’Ajuntament la declaració responsable com a entitat organitzadora.


"• Activitats a porta tancada. Només poden accedir les persones essencials per a la realització de l’activitat i, quan hi hagin menors, un màxim d’un acompanyant per jugador o jugadora en el cas que sigui imprescindible"

Fotografia: Ajuntament de Santa Coloma

• Activitats a porta tancada. Només poden accedir les persones essencials per a la realització de l’activitat i, quan hi hagin menors, un màxim d’un acompanyant per jugador o jugadora en el cas que sigui imprescindible.


• Traçabilitat. Cada entitat ha de portar un registre diari de les persones que intervenen en les seves activitats: persones que entrenen o juguen i pares o mares acompanyants.


• Vestidors. Es poden fer ús dels vestidors i les dutxes amb un aforament limitat. Actualment les recomanacions són no utilitzar els vestidors i les dutxes, però això és decisió individual de l’entitat responsable.


• Protocols federacions. Per a la realització de competicions oficials cal aplicar el protocol de la federació, que indica com es farà la pràctica.


• Les activitats no esportives no estan autoritzades: no es poden fer reunions o activitats amb 10 o més persones. No es poden fer vendes de material, assemblees, bars mòbils o parades de venda, etc.fondo1.jpg

© 2007-2021. Versió 9. Webmaster David Parra - tbc@territoribc.com

  • Facebook icono social
  • Twitter
  • Instagram
  • Icono social Flickr
  • YouTube
  • Icono social Vimeo